Home   FAQ   Contact   Info / News

Shoot2Live.com

Current Results
IDPA Pistol Match
Personal Defense and Handgun Safety Center

Next Match:
Thursday, March 8th, 2018

-------------

February 8th, 2018
Results

Click Here for Excel Spreadsheet Detail of Complete Match Result
Match 
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Div
Class
First
Last
Totals
1
2
3
4
5
6
                     
BUG
UN
Thomas
Shoopman
153.78
31.86
28.03
18.35
39.65
21.26
14.63
BUG
UN
Michael
Shoopman
199.26
40.09
38.10
27.61
33.26
39.43
20.77
                     
CCP
MM
Wayne
Starnes
173.41
38.25
33.85
32.48
21.15
25.01
22.67
                     
CDP
EX
John
Payne
139.40
32.04
23.30
14.26
27.55
29.29
12.96
                     
ESP
M
Ben
Berry
85.94
16.29
16.22
12.84
16.72
12.59
11.28
                     
ESP
SS
Brian
Buczkowski
139.15
23.60
32.06
22.69
23.35
16.95
20.50
                     
ESP
MM
Pastor
Cole
139.53
23.88
27.37
24.62
24.78
19.90
18.98
ESP
MM
Skip
Bishop
193.44
32.48
36.86
56.57
21.05
22.72
23.76
                     
SSP
M
Daren
Marceau
87.67
17.64
21.06
14.35
11.54
12.03
11.05
                     
SSP
EX
Major
Lackey
103.49
16.92
23.09
18.26
13.64
17.64
13.94
SSP
EX
Bert
Jenkins III
141.50
33.71
20.72
35.41
18.98
14.36
18.32
SSP
EX
Patrick
Robbins
146.48
30.15
18.45
22.19
21.17
38.27
16.25
                     
SSP
SS
David
Kenney
94.90
20.48
20.96
12.90
14.39
14.50
11.67
SSP
SS
Stephanie
Berry
119.88
24.22
19.88
16.59
23.55
20.24
15.40
                     
SSP
MM
Bert
Jenkins
207.79
36.81
38.74
44.98
27.53
24.27
35.46
                     
SSP
UN
Josh
Sotomayor
105.82
22.91
18.74
17.77
15.47
18.01
12.92
SSP
UN
Vincent
Herzog
124.64
21.54
27.72
15.71
17.09
17.74
24.84
SSP
UN
Dillon
Dunn
137.42
26.08
29.21
26.21
20.06
18.81
17.05
SSP
UN
James
Alexander
147.23
30.68
26.44
23.34
19.38
19.29
28.10
SSP
UN
Adam
156.75
34.53
32.24
21.00
36.05
16.90
16.03
SSP
UN
Ian
Harris
181.10
45.00
38.46
27.46
34.16
20.21
15.81
SSP
UN
Oleg
Marukhin
219.36
41.42
60.35
24.62
27.15
36.41
29.41
SSP
UN
Amy
Griswald
234.62
45.15
43.92
34.70
29.08
47.11
34.66
SSP
UN
Sam
Harris
268.57
51.85
42.08
49.82
55.51
36.92
32.39
SSP
UN
Frederick
Farzanegan
323.61
42.89
27.53
28.80
26.39
99.00
99.00

 

January 2018

 

2017 Match Archives

 

2016 Match Archives

None

 

2015 Match Archives


2014 Match Archives

 

2013 Match Archives

 

2012 Match Archives

 

2011 Match Archives

 

2010 Match Archives

 

2009 Match Archives