Home   FAQ   Contact   Info / News

Shoot2Live.com

Current Results
IDPA Pistol Match
Personal Defense and Handgun Safety Center

Next Match:
Thursday, October 12th, 2017

 

September 14th, 2017
Match Results

 
Click Here for Excel Spreadsheet Detail of Complete Match Result
Match 
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Div
Class
First
Last
Totals
1
2
3
4
5
6
                     
ESP
EX
Daren
Marceau
117.97
22.96
16.20
28.56
24.93
16.50
8.82
                     
ESP
SS
Brian
Buczkowski
118.44
22.88
15.76
29.59
20.19
22.05
7.97
ESP
SS
Brandon
Roper
138.54
28.73
22.87
25.02
34.97
18.04
8.91
                     
ESP
MM
Skip
Bishop
218.84
38.34
28.91
52.03
63.71
22.25
13.60
                     
ESP
UN
Matt
Acosta
120.19
19.36
18.72
24.79
34.52
14.91
7.89
                     
SSP
SS
David
Kenney
112.50
20.60
17.96
23.37
23.42
16.29
10.86
SSP
SS
Major
Lackey
113.97
26.71
13.06
29.66
21.91
15.73
6.90
                     
SSP
MM
Elaine
Estes
196.72
30.11
45.85
34.93
40.10
33.21
12.52
                     
SSP
UN
Phil
Hansma
112.57
19.70
17.28
21.19
31.27
17.05
6.08
SSP
UN
Vincent
Herzog
147.21
31.66
21.99
29.62
27.90
26.16
9.88
SSP
UN
Frederick
Farzanegan
149.41
24.37
20.20
30.60
44.61
19.11
10.52
SSP
UN
Adam
B
153.54
22.13
29.80
25.09
44.22
22.81
9.49
SSP
UN
James
Alexander
199.04
29.96
30.09
39.13
62.23
24.99
12.64
SSP
UN
Oleg
Marukkin
240.68
45.73
48.90
42.82
50.40
34.80
18.03

 

August 2017

July 2017

June 2017

May 2017

April 2017

March 2017

February 2017

January 2017

 

2016 Match Archives

None

 

2015 Match Archives


2014 Match Archives

 

2013 Match Archives

 

2012 Match Archives

 

2011 Match Archives

 

2010 Match Archives

 

2009 Match Archives