Home   FAQ   Contact   Info / News

Shoot2Live.com

Current Results
IDPA Pistol Match
Personal Defense and Handgun Safety Center

Next Match: December 19th, 2015
Thie Third Saturday in December!!!

November 21st, 2015
Match Results
 
Click Here for Excel Spreadsheet Detail of Complete Match Results
       
Match 
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Div
Class
First
Last
Totals
1
2
3
4
5
6
                     
CDP
EX
John
Payne
158.21
25.44
28.13
37.82
24.57
9.17
33.08
                     
CDP
SS
Daren
Marceau
146.10
25.87
22.24
29.80
28.80
11.96
27.43
                     
CDP
MM
Jacob
Kakau
215.85
35.51
34.67
41.07
44.92
12.45
47.23
                     
ESP
M
Jared
Schaffer
135.96
27.08
23.59
27.70
26.60
8.84
22.15
                     
ESP
MM
Stephanie
Lockwood
182.73
35.59
28.25
29.95
44.02
11.41
33.51
                     
ESP
UN
Ron
Potter
222.33
57.94
38.42
33.66
40.05
14.11
38.15
ESP
UN
David 
Garren
308.07
52.77
36.94
29.52
94.32
34.70
59.82
                     
SSP
MA
Ben
Berry
143.89
25.38
31.26
23.99
27.01
7.01
29.24
                     
SSP
SS
Nikolay
Gekht
141.63
21.71
18.56
26.43
31.46
8.72
34.75
SSP
SS
Neil
Harris
149.96
33.60
19.76
23.34
33.87
9.48
29.91
SSP
SS
Sofia
Gekht
190.25
30.11
25.92
27.66
41.59
9.61
55.36
                     
SSP
MM
Patrick
Robbins
183.35
32.79
41.37
36.54
34.49
10.52
27.64
SSP
MM
Brian 
Buczkowski
190.26
43.17
23.04
46.28
25.30
10.74
41.73
SSP
MM
Bill
Cole
220.51
38.89
39.08
41.69
50.04
12.20
38.61
SSP
MM
David 
Young
225.56
58.01
39.44
34.77
43.62
13.73
35.99
SSP
MM
Elaine
Estes
237.20
35.95
51.72
44.61
47.94
13.22
43.76
                     
SSP
NOV
Jason
Hedrick
198.73
35.52
28.28
40.93
36.70
22.13
35.17
                     
SSP
UN
Amy
Griswold
189.05
33.66
27.49
34.07
43.55
11.08
39.20
SSP
UN
Dudley
Robbins
196.59
36.38
36.56
42.73
34.33
8.93
37.66
SSP
UN
Major
Lackey
203.64
30.38
32.56
41.23
37.81
24.21
37.45
SSP
UN
Joshua
Sotomayor
214.00
44.62
34.83
26.61
42.45
35.25
30.24
SSP
UN
Bob
Berry
223.88
38.04
32.16
42.35
44.50
14.34
52.49
SSP
UN
Todd
Retzlaff
225.95
20.67
47.59
54.79
44.11
13.18
45.61
SSP
UN
David 
Gawthorpe
296.60
28.07
59.87
50.73
62.18
31.16
64.59
SSP
UN
Dash
Hitzfelder
316.76
31.10
67.69
81.05
66.65
14.17
56.10

October 2015

September 2015

August 2015

July 2015

June 2015

May 2015

April 2015

March 2015

February 2015

January 2015

 

2014 Match Archives

 

2013 Match Archives

 

2012 Match Archives

 

2011 Match Archives

 

2010 Match Archives

 

2009 Match Archives