Home   FAQ   Contact   Info / News

Shoot2Live.com

Current Results
IDPA-Style Pistol Match
Personal Defense and Handgun Safety Center


December 4, 2010


No-Light/Low-Light Match Results

Click Here for Excel Spreadsheet of Complete Match Results

Match 
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Div
Class
First
Last
Totals
1
2
3
4
5
6
                     
CDP
M
David
Bramble
91.66
7.17
18.83
22.54
22.71
15.23
5.18
                     
CDP
EXP
John
Payne
105.45
7.73
22.87
16.12
28.55
19.35
10.83
                     
CDP
MM
Brian
Buczkowski
145.59
13.38
29.99
35.53
25.42
33.59
7.68
CDP
MM
Mike 
Cassert
182.65
12.88
27.69
31.09
65.77
31.20
14.02
                     
CDP
NOV
Drew
Schultz
223.41
9.69
73.25
47.07
55.05
26.98
11.37
                     
CDP
UN
Dale 
White
227.54
12.69
48.49
74.83
43.70
38.43
9.40
                     
ESP
SS
Neil
Harris
109.51
8.04
25.35
25.92
25.08
19.39
5.73
                     
ESP
NOV
Ben
Berry
175.09
16.54
32.98
44.77
49.95
22.27
8.58
ESP
NOV
Jeff
Watson
179.31
14.00
58.21
34.98
32.63
29.54
9.95
                     
ESP
UN
Scott
Weiner
156.64
11.33
46.53
34.70
32.74
24.82
6.52
ESP
UN
Mike 
Mcpherson
161.91
13.67
48.95
30.11
32.65
22.98
13.55
                     
SSP
EXP
Jared
Schaffer
283.39
99.00
99.00
24.18
23.18
33.31
4.72
                     
SSP
SS
Jerry
Fink
133.81
10.30
31.27
31.16
25.42
23.37
12.29
SSP
SS
Scott
Ruby
157.06
8.40
33.82
29.99
47.29
30.52
7.04
SSP
SS
Chris
Alexander
176.40
8.87
36.80
35.30
56.31
23.94
15.18
                     
SSP
MM
Norm
Wisniewski
153.56
11.78
28.46
45.23
40.67
21.18
6.24
SSP
MM
Steve
Crawford
156.05
14.06
36.89
35.69
33.00
27.65
8.76
                     
SSP
UN
Craig
Grivois
124.48
12.29
27.51
29.20
26.86
18.60
10.02
SSP
UN
Jacob
Petty
132.72
9.87
39.41
27.99
25.46
22.22
7.77
SSP
UN
Ken
Payne
156.02
12.17
46.26
23.80
42.08
20.77
10.94
SSP
UN
Wesley
Deans
160.55
11.76
49.80
29.86
26.98
31.79
10.36
SSP
UN
Mark
Lomashin
163.15
11.44
37.50
35.06
46.93
23.60
8.62
SSP
UN
Gary
Franks
176.86
11.58
45.68
29.10
49.87
30.08
10.55
SSP
UN
Barnaby
DiAnni
178.01
13.91
43.15
42.67
35.12
32.76
10.40

 

Match Archives:

November 2010

October 2010

September 2010

August 2010

July 2010

June 2010

May 2010

April 2010

March 2010

February 2010

January 2010

2009 Match Archives:

aaa