Home   FAQ   Contact   Info / News

Shoot2Live.com

Current Results
IDPA-Style Pistol Match
Personal Defense and Handgun Safety Center


February 12, 2011
Videos


Chris Stage 1

 

 

Chad Stage 2

 


Scott Stage 2

 


Albert Stage 4

 


Rick Stage 5

 


Kenny Stage 6

 


Gary Stage 6

 

Match Results

Click Here for Excel Spreadsheet Detail of Complete Match Results

       
Match 
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Div
Class
First
Last
Totals
1
2
3
4
5
6
                     
CDP
M
David
Bramble
76.74
12.96
15.98
16.34
14.76
11.00
5.70
                     
CDP
EXP
John
Payne
84.54
12.97
16.73
16.61
15.07
15.46
7.70
CDP
EXP
Rebecca
Bramble
100.45
14.12
20.61
19.52
18.24
12.94
15.02
                     
CDP
SS
Jim
Tiller
97.69
13.72
22.00
16.41
16.99
20.03
8.54
CDP
SS
Chad
Messick
102.17
16.09
23.57
23.23
16.77
14.25
8.26
CDP
SS
Albert
Hopping
107.77
28.73
20.82
20.74
16.58
14.14
6.76
                     
CDP
MM
Brian
Buezkowski
124.17
24.36
25.63
18.76
20.72
21.51
13.19
                     
CDP
NOV
Mike
Cassert
141.32
23.85
31.09
26.58
29.85
15.89
14.06
CDP
NOV
Drew
Schultz
188.54
29.51
48.84
40.16
29.35
20.04
20.64
                     
CDP
UN
Gary
Franks
147.28
29.61
35.03
27.65
34.03
14.99
5.97
CDP
UN
Dace
Mckenzie
172.86
22.19
29.19
29.08
66.18
17.04
9.18
CDP
UN
Rob
Kupper
402.53
25.57
47.28
32.68
99.00
99.00
99.00
CDP
UN
Mike
Patullo
472.48
23.50
52.98
99.00
99.00
99.00
99.00
                     
ESP
M
Chris
Roper
97.73
13.67
25.40
20.26
18.82
12.37
7.21
                     
ESP
EXP
John
Zaczek Jr.
87.70
12.22
19.90
14.97
15.86
11.37
13.38
                     
ESP
SS
Steve
Crawford
125.58
17.07
34.01
21.27
30.20
15.74
7.29
                     
ESP
MM
Brian
Herrel
143.50
28.63
30.81
21.03
33.84
19.10
10.09
                     
ESP
NOV
Ben
Berry
142.23
23.64
27.63
29.49
31.45
15.23
14.79
                     
ESP
UN
Kenny
Payne
120.37
16.56
33.30
25.25
23.68
14.74
6.84
ESP
UN
Shawn
Murphy
153.98
23.66
30.94
31.03
33.31
18.95
16.09
ESP
UN
Scott
Weiner
174.25
21.74
39.69
34.65
44.69
16.77
16.71
                     
SSP
EXP
Jared
Schaffer
87.82
15.75
20.62
11.84
21.18
12.35
6.08
                     
SSP
MM
Norm
Wisniewski
131.00
19.42
32.48
22.62
32.04
16.43
8.01
                     
SSP
UN
Peter
Haggar
115.68
16.23
30.05
22.54
22.14
13.47
11.25
SSP
UN
Larry
Buck
119.56
15.86
31.00
19.85
21.58
16.06
15.21
SSP
UN
David
Boswell
122.51
18.67
25.38
21.72
30.15
16.82
9.77
SSP
UN
Wesley
Deans
128.17
20.34
31.50
23.67
25.18
17.77
9.71
SSP
UN
Barnahy
DiAnni
144.83
21.84
32.99
32.73
31.22
16.83
9.22
SSP
UN
Bill
Lyons
157.11
23.78
34.66
21.99
40.46
16.34
19.88
SSP
UN
Matt
Madsen
160.65
40.80
30.36
27.78
31.88
15.89
13.94
SSP
UN
Heath
Powell
166.87
30.30
44.16
28.61
33.63
20.85
9.32
SSP
UN
Rick
Stanley
178.89
33.78
54.98
19.72
34.61
18.94
16.86
                     
SSR
M
John
Zaczek Sr,
340.49
15.85
99.00
14.70
99.00
12.94
99.00
                     
SSR
EXP
Mark
Sklenarik
127.41
18.62
25.06
23.65
27.33
15.25
17.50
                     
SSR
SS
Robert
Finegan
167.09
23.02
42.84
18.13
34.13
23.99
24.98

 

January 2011

 

2010 Match Archives:

 

2009 Match Archives: