Home   FAQ   Contact   Info / News

Shoot2Live.com

Current Results
IDPA Pistol Match
Personal Defense and Handgun Safety Center


November 23, 2013
Low-Light / No-Light Match
Match Results
 
Click Here for Excel Spreadsheet Detail of Complete Match Result
Match 
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Div
Class
First
Last
Totals
1
2
3
4
5
6
                     
CDP
M
David
Bramble
79.51
17.49
19.59
15.21
15.10
6.15
5.97
                     
CDP
EXP
John
Payne
105.11
14.10
24.16
21.55
17.71
20.20
7.39
                     
CDP
SS
Ben
Berry
103.91
20.05
23.28
15.48
20.54
16.37
8.19
CDP
SS
Albert
Hopping
111.16
15.85
36.97
17.13
22.55
6.73
11.93
CDP
SS
Robert
Finegan
123.85
17.76
38.23
18.64
32.73
6.58
9.91
                     
CDP
NOV
Carl
Strauss
174.11
36.85
48.39
27.70
34.14
10.44
16.59
                     
CDP
UN
Kermit
Phelps
201.15
39.62
51.31
34.61
38.51
20.11
16.99
CDP
UN
Jim
Pearce
271.28
60.82
62.55
53.66
49.44
24.98
19.83
                     
ESP
EXP
Rebecca
Bramble
83.23
15.85
18.71
14.21
16.40
5.44
12.62
                     
ESP
MM
Nik
Gekht
128.74
22.71
30.02
23.17
31.09
8.85
12.90
ESP
MM
Sofya
Gekht
140.42
24.78
37.34
24.86
35.30
9.02
9.12
ESP
MM
Tim
Stanley
160.80
29.29
41.09
32.68
31.75
10.87
15.12
                     
ESP
UN
Dana
Lapple
236.62
39.23
69.86
34.19
67.56
11.26
14.52
ESP
UN
Rachelle
Gold
352.09
57.65
110.62
58.99
65.38
22.70
36.75
                     
SSP
M
Jared 
Schaffer
102.57
23.21
28.22
13.67
22.66
7.31
7.50
                     
SSP
SS
Neil
Harris
121.76
19.83
32.84
21.87
28.65
9.08
9.49
SSP
SS
Wayne
Starnes
144.76
23.35
42.21
22.39
34.97
8.85
12.99
SSP
SS
Scott
Weiner
186.10
29.93
46.14
36.86
43.74
14.06
15.37
SSP
SS
Steve
Crawford
195.68
32.97
51.38
38.08
39.24
18.02
15.99
                     
SSP
MM
Phil
Hansma
120.51
21.24
35.98
18.20
28.34
6.75
10.00
SSP
MM
Jacob
Kakou
170.41
20.59
74.59
18.36
37.80
7.33
11.74
SSP
MM
Kevin
Smith
187.14
26.38
49.80
31.43
43.98
16.38
19.17
SSP
MM
Elaine
Estes
192.85
35.13
50.84
44.33
31.92
11.96
18.67
SSP
MM
Jenn
Weiner
210.92
37.77
41.20
38.04
67.60
10.94
15.37
SSP
MM
Bing
Yu
241.06
49.43
60.39
53.69
58.66
8.95
9.94
                     
SSP
UN
Judson
Terrell
126.21
21.63
38.97
22.67
23.09
10.46
9.39
SSP
UN
Jason
Hedrick
143.70
28.78
30.22
30.74
34.34
8.11
11.51
SSP
UN
Andy
Adams
148.72
28.68
31.48
24.66
37.79
8.28
17.83
SSP
UN
Aaron
Ricco
150.37
25.09
40.08
21.78
39.30
7.23
16.89
SSP
UN
Joshua
Yount
188.04
35.29
55.00
30.07
34.85
11.90
20.93
SSP
UN
Dashiel
Hitzfelder
195.72
25.31
60.28
22.64
64.42
11.35
11.72
SSP
UN
Daren
Marceau
226.30
34.45
52.23
46.65
55.97
18.46
18.54

 

October 2013

September 2013

August 2013

July 2013

June 2013

May 2013

April 2013

Classifier Match 3/30/13

March 2013

February 2013

January 2013

 

2012 Match Archives:

 

2011 Match Archives:

 

2010 Match Archives:

 

2009 Match Archives: