Home   FAQ   Contact   Info / News

Shoot2Live.com

Current Results
IDPA Pistol Match
Personal Defense and Handgun Safety Center

Next Match: December 27th, 2014

November 22nd, 2014
Match Results
 
Click Here for Excel Spreadsheet Detail of Complete Match Results
Match 
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Div
Class
First
Last
Totals
1
2
3
4
6
                   
CDP
EX
John
Payne
151.81
25.41
58.96
30.41
29.97
7.06
                   
CDP
SS
Steward
Stallings
167.05
25.36
68.60
38.30
21.51
13.28
                   
CDP
MM
Daren
Marceau
128.95
30.87
43.29
18.42
27.01
9.36
CDP
MM
Rob
Kupper
171.05
32.03
65.03
21.82
34.76
17.41
                   
CDP
UN
West
Hubbard
114.46
29.00
39.08
15.09
20.94
10.35
CDP
UN
Pom
Ham
192.09
45.23
59.49
31.97
35.55
19.85
CDP
UN
Todd
Retzlaff
264.01
67.46
90.91
35.98
44.96
24.70
                   
ESP
SS
Nikolay
Gekht
216.98
31.20
42.29
18.42
25.08
99.99
ESP
SS
Sofya
Gekht
256.12
28.29
70.25
24.29
33.30
99.99
                   
ESP
NOV
Trace
Essex
178.76
28.54
65.42
26.58
43.82
14.40
                   
ESP
UN
Charles
Lemley
110.48
22.13
36.96
21.78
20.72
8.89
ESP
UN
Brian
Sorrentino
202.92
41.06
76.58
26.78
42.88
15.62
ESP
UN
Patrick
Robbins
251.82
44.09
53.16
21.10
33.48
99.99
ESP
UN
Sean
Sorrentino
256.65
54.05
80.44
54.94
47.47
19.75
                   
SSP
M
Jared
Schaffer
104.13
29.35
38.45
12.79
16.84
6.70
SSP
M
Ben
Berry
155.55
29.78
44.95
33.99
29.10
17.73
                   
SSP
EX
Mike
Jones
140.00
30.83
46.59
19.70
26.56
16.32
                   
SSP
SS
Scott
Weiner
125.00
22.58
50.20
18.02
24.36
9.84
SSP
SS
Neil
Harris
127.19
25.77
52.81
20.65
19.15
8.81
SSP
SS
Jeremy
Schaffer
130.62
23.02
38.66
24.14
28.19
16.61
SSP
SS
Steve
Crawford
146.88
41.48
43.75
21.47
26.03
14.15
SSP
SS
Wayne
Starnes
174.38
34.14
61.66
31.09
31.57
15.92
SSP
SS
Joe
Weber
309.49
25.31
53.36
99.99
30.84
99.99
                   
SSP
MM
Bill
Cole
175.54
41.72
67.81
26.06
27.21
12.74
SSP
MM
Jenn
Weiner
199.80
61.62
51.26
20.57
45.04
21.31
SSP
MM
Elaine
Estes
210.13
37.74
84.21
30.11
45.03
13.04
                   
SSP
NOV
John
Robertson
245.98
58.66
101.65
30.60
41.66
13.41
SSP
NOV
Ariel
Dela Fuente
179.83
35.60
68.26
23.80
38.55
13.62
                   
SSP
UN
Kaipo
Kasischke
122.29
23.51
36.94
21.09
28.01
12.74
SSP
UN
Bryan
Marra
144.00
28.71
50.07
19.85
31.01
14.36
SSP
UN
Mark
Aguilar
150.78
31.67
65.45
17.96
27.60
8.10
SSP
UN
David
Marton
168.88
45.19
57.04
24.33
30.92
11.40
SSP
UN
Jacob
Kakou
171.31
35.43
70.38
23.40
32.62
9.48
SSP
UN
Bob
Berry
171.98
42.21
62.06
22.77
32.36
12.58
SSP
UN
Cody
Lawson
172.72
34.50
50.81
28.49
48.05
10.87
SSP
UN
Stephen
McFadden
250.80
42.65
94.09
42.06
46.94
25.06
SSP
UN
John
Carbin
253.89
48.49
118.45
33.91
38.76
14.28
SSP
UN
Steven
Vensleo
257.44
63.55
82.94
46.60
45.07
19.28
SSP
UN
Dudley
Robbins
272.52
44.03
86.13
18.93
23.44
99.99
 

October 2014

September 2014

August 2014

July 2014

June 2014

May 2014

April 2014

March 2014

February 2014

January 2014

 

2013 Match Archives

 

2012 Match Archives

 

2011 Match Archives

 

2010 Match Archives

 

2009 Match Archives