Home   FAQ   Contact   Info / News

Shoot2Live.com

Current Results
IDPA Pistol Match
Personal Defense and Handgun Safety Center

Next Match: November 21st, 2015
Thie Third Saturday in November!!!

October 24th, 2015
Match Results
 
Click Here for Excel Spreadsheet Detail of Complete Match Results
Match 
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Div
Class
First
Last
Totals
1
2
3
4
5
6
                     
CCP
UN
Larry
Lewis
193.09
31.95
31.51
27.84
38.33
19.26
44.20
                     
CDP
EXP
John
Payne
110.03
16.92
15.34
22.00
18.10
11.65
26.02
                     
CDP
MM
Jacob
Kakou
151.35
28.45
23.77
26.23
22.19
19.69
31.02
                     
CDP
UN
Joey
Spencer
166.26
35.41
16.79
24.75
24.82
26.60
37.89
CDP
UN
Erle
Smith
181.83
39.09
10.71
34.04
31.76
24.15
42.08
CDP
UN
Christy
Horton
450.74
99.00
99.00
99.00
99.00
16.67
38.07
                     
ESP
M
Jared
Schaffer
83.29
17.27
9.08
13.73
12.44
9.85
20.92
ESP
M
Chris
Roper
103.97
19.06
10.23
17.99
14.77
10.83
31.09
                     
ESP
NOV
Skip
Bishop
241.03
40.38
32.28
26.77
45.15
30.34
66.11
                     
SSP
EXP
Scotty
Weiner
211.97
23.72
8.64
27.56
20.09
32.96
99.00
                     
SSP
SS
Neil
Harris
121.30
22.11
11.23
21.20
24.08
17.04
25.64
                     
SSP
MM
Bill
Cole
140.93
27.15
11.18
25.25
24.43
23.52
29.40
SSP
MM
David
Young
158.78
31.40
19.49
23.17
24.75
25.41
34.56
                     
SSP
NOV
Jason
Hedrick
151.78
32.58
10.03
21.23
33.22
17.81
36.91
SSP
NOV
John
Robertson
176.76
33.76
21.24
28.95
27.29
21.19
44.33
                     
SSP
UN
Nikolay
Gehkt
101.13
24.39
9.10
16.16
17.78
12.55
21.15
SSP
UN
Sofya
Gehkt
122.28
26.00
10.30
20.40
22.46
15.38
27.74
SSP
UN
Amy
Griswold
138.13
22.34
15.43
23.38
25.85
16.49
34.64
SSP
UN
Major
Lackey
164.92
28.65
11.28
34.49
28.35
16.09
46.06
SSP
UN
Rob, Jr.
Dillard
191.89
41.05
20.01
26.87
44.19
20.51
39.26
SSP
UN
Dash
Hitzfelder
199.79
36.01
16.05
39.55
39.10
21.94
47.14
SSP
UN
Andy
Adams
238.05
37.59
36.40
50.01
46.26
21.81
45.98
SSP
UN
Bobby
Harrell
247.03
37.63
35.65
33.27
55.86
22.74
61.88
SSP
UN
Desmond
Johnson
252.64
47.36
36.69
41.01
38.53
39.41
49.64
SSP
UN
Robert
Dillard
271.87
61.18
34.22
48.64
37.33
41.09
49.41
SSP
UN
Keotta
Johnson
436.78
94.99
62.17
78.80
62.73
41.03
97.06

September 2015

August 2015

July 2015

June 2015

May 2015

April 2015

March 2015

February 2015

January 2015

 

2014 Match Archives

 

2013 Match Archives

 

2012 Match Archives

 

2011 Match Archives

 

2010 Match Archives

 

2009 Match Archives