Home   FAQ   Contact   Info / News

Shoot2Live.com

Current Results
IDPA Pistol Match
Personal Defense and Handgun Safety Center

Next Match: November 22nd, 2014
Low-Light/No-Light Match!

October 25th, 2014
Match Results
 
Click Here for Excel Spreadsheet Detail of Complete Match Results
Match 
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Div
Class
First
Last
Totals
1
2
3
4
5
6
                     
CDP
EX
John 
Payne
88.81
28.07
19.70
18.73
13.08
3.10
6.13
                     
CDP
SS
Scotty
Weiner
124.68
26.42
28.11
22.81
29.21
4.03
14.10
                     
CDP
MM
West
Hubbard
122.09
30.60
38.53
22.34
19.24
3.68
7.70
                     
ESP
SS
Frank
Castiglia
289.92
26.90
22.83
18.31
21.90
99.99
99.99
                     
ESP
MM
Daren
Marceau
140.51
33.39
39.00
20.08
20.78
19.62
7.64
ESP
MM
Tim
Stanley
144.81
46.62
30.08
30.16
23.08
5.31
9.56
                     
ESP
NOV
Josh
Anderson
136.96
35.02
25.77
32.72
21.78
4.64
17.03
                     
ESP
UN
Charles
Lemley
95.74
26.01
17.70
25.69
16.98
3.88
5.48
ESP
UN
Patrick
Robbins
128.59
36.80
29.94
28.91
18.77
5.03
9.14
ESP
UN
Skip
Bishop
174.45
46.12
38.86
36.71
36.65
7.80
8.31
                     
ESR
SS
Robert
Finegan
117.56
28.39
22.37
23.52
19.55
10.08
13.65
                     
SSP
M
Ben
Berry
87.31
25.86
20.02
17.60
15.82
3.92
4.09
SSP
M
Jared
Schaffer
97.04
34.68
14.68
21.53
12.53
5.41
8.21
                     
SSP
EX
Chad
Harrelson
87.20
24.47
13.39
20.59
12.24
3.93
12.58
                     
SSP
SS
Neil
Harris
93.95
27.18
18.75
19.72
18.11
4.15
6.04
SSP
SS
Jeremy 
Schaffer
103.28
30.52
24.21
22.19
14.95
4.75
6.66
SSP
SS
Mark
Fouckran
115.41
31.46
23.85
21.28
18.43
3.97
16.42
SSP
SS
David
Doerr
116.13
34.64
24.58
25.09
19.03
4.15
8.64
                     
SSP
MM
Daniel
Sigmon
109.14
30.03
29.44
19.02
19.34
3.96
7.35
SSP
MM
Jenn 
Weiner
122.63
35.34
28.19
22.95
23.30
4.80
8.05
SSP
MM
David
Young
127.13
33.88
34.66
22.48
23.02
5.33
7.76
SSP
MM
Adam
Young
142.56
37.65
33.68
23.63
33.36
4.76
9.48
SSP
MM
Bill
Cole
163.38
42.21
47.90
34.01
24.62
6.38
8.26
SSP
MM
Elaine
Estes
170.78
40.38
32.75
27.39
45.39
5.73
19.14
                     
SSP
NOV
Jason 
Hedrick
126.30
39.84
24.14
23.88
25.74
4.87
7.83
SSP
NOV
Ariel
Dela Fuente
151.44
41.06
28.46
34.93
31.67
5.68
9.64
SSP
NOV
John 
Robertson
154.66
40.45
42.14
29.77
18.92
7.41
15.97
                     
SSP
UN
Kaipo
Kasichke
100.60
32.42
21.44
19.58
16.58
4.29
6.29
SSP
UN
Jacob
Kakou
119.19
31.83
40.72
19.39
16.16
3.89
7.20
SSP
UN
Kevin
Haines
119.29
29.35
32.62
26.96
18.94
4.39
7.03
SSP
UN
Mark
Aguilar
119.62
33.10
28.57
23.51
21.00
5.40
8.04
SSP
UN
Bob 
Berry
125.26
29.16
34.62
23.36
23.39
7.10
7.63
SSP
UN
David
Marton
126.46
30.80
23.54
31.70
20.63
6.17
13.62
SSP
UN
Bryan
Marra
128.52
36.88
39.80
20.34
19.38
5.74
6.38
SSP
UN
Daniel
Phipps
151.04
41.99
36.37
33.06
22.44
7.25
9.93
SSP
UN
Noah
Bianco
162.40
41.47
36.89
36.10
31.50
7.50
8.94
SSP
UN
Tabitha
Glasscock
180.61
46.23
41.75
24.47
41.13
20.68
6.35
SSP
UN
Jeremiah
Dye
184.11
51.24
41.45
32.35
43.96
6.35
8.76
SSP
UN
Amy
Griswold
190.76
47.91
52.65
37.70
33.93
8.51
10.06
SSP
UN
Desman
Johnson
195.77
64.02
39.23
36.29
34.28
8.46
13.49
SSP
UN
Samuel
Machsky
372.74
66.43
43.63
30.61
32.09
99.99
99.99
SSR
UN
Quinn
Finegan
269.74
71.46
60.79
44.20
65.64
9.88
17.77
 
September 2014

August 2014

July 2014

June 2014

May 2014

April 2014

March 2014

February 2014

January 2014

 

2013 Match Archives

 

2012 Match Archives

 

2011 Match Archives

 

2010 Match Archives

 

2009 Match Archives